Skip to content
Permalink
Browse files

👀 Neler Değişti alanı yenilendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 27, 2019
1 parent a88bda5 commit aa9533dee0225f165750c8f0231f61b5272b6f2f
Showing with 4 additions and 0 deletions.
  1. +4 −0 CHANGELOG.md
@@ -9,6 +9,8 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### 🚀 Yenilikler ### 🚀 Yenilikler


* 📂 GitHub'da Klasör Oluşturma bilgisi eklendi. [Yunus Emre]

* 📃 NN final soruları eklendi (#39) [Asmaa Mirkhan] * 📃 NN final soruları eklendi (#39) [Asmaa Mirkhan]


* 📂 Düzenlenmemiş eski ders notlar arşivi eklendi. [Yunus Emre] * 📂 Düzenlenmemiş eski ders notlar arşivi eklendi. [Yunus Emre]
@@ -84,6 +86,8 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


* 👀 Neler Değişti alanı yenilendi. [Yunus Emre] * 👀 Neler Değişti alanı yenilendi. [Yunus Emre]


* 👀 Neler Değişti alanı yenilendi. [Yunus Emre]

* ✨ Karşılma ekranı yenilendi. [Yunus Emre] * ✨ Karşılma ekranı yenilendi. [Yunus Emre]


* 👀 Neler Değişti alanı yenilendi. [Yunus Emre] * 👀 Neler Değişti alanı yenilendi. [Yunus Emre]

0 comments on commit aa9533d

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.