Skip to content
Permalink
Browse files

16BitMipsVHDL.pdf eklendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 3, 2019
1 parent 587946b commit ad5ffcd6c9a7d2d69f67d0a5559f092531cb8d13
@@ -4,7 +4,7 @@


Proje ödevinin PDF'ine [buradan][Proje Ödevi] ulaşabilirsin. Proje ödevinin PDF'ine [buradan][Proje Ödevi] ulaşabilirsin.


- Proje [reposuna][16bit Mips VHDL - Repo] buradan ulaşabilirsin - Proje için hazırladığımız [PDF](../../res/16BitMipsVHDL.pdf)'e ve [repository][16bit Mips VHDL - Repo]'e yazılara tıklayarak erişebilirsin
- Grup sayısı 5 kişiliktir - Grup sayısı 5 kişiliktir
- Son teslim tarihi: 20 Mayıs 2019 Pazartesi - Son teslim tarihi: 20 Mayıs 2019 Pazartesi
- Proje'yi yapabilmek için **XILINX ISE Design Studio kurulumu** yapmanız gerekmekte - Proje'yi yapabilmek için **XILINX ISE Design Studio kurulumu** yapmanız gerekmekte
@@ -5,6 +5,13 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri
# Changelog # Changelog
## ✨ Güncel

### 🌌 Değişikler

* Bilgisayar Mimarisi notları yenilendi. [Yunus Emre]


## 1.2 (2019-10-02) ## 1.2 (2019-10-02)


### 🚀 Yenilikler ### 🚀 Yenilikler
BIN +871 KB res/16BitMipsVHDL.pdf
Binary file not shown.

0 comments on commit ad5ffcd

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.