Skip to content
Permalink
Browse files

👀 Neler Değişti alanı yenilendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 31, 2019
1 parent 3d09d03 commit b24fc5f89d25a54f1c7588f3b941a2ea2804a428
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 CHANGELOG.md
@@ -9,6 +9,8 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### ✨ Yenilikler ### ✨ Yenilikler


* 🔗 Vize bilgisinin kaynağı eklendi. [Yunus Emre]

* 📑 MP Vize Hakkında alanı eklendi. [Yunus Emre] * 📑 MP Vize Hakkında alanı eklendi. [Yunus Emre]


* 🔗 Bağlantılar eklendi. [Yunus Emre] * 🔗 Bağlantılar eklendi. [Yunus Emre]

0 comments on commit b24fc5f

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.