Skip to content
Permalink
Browse files

Son değişiklikler güncellendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 2, 2019
1 parent 5f2c3af commit b36b5443a05ae2cf71dd8d55a219c499640e9f04
Showing with 3 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 CHANGELOG.md
  2. +1 −0 README.md
@@ -9,6 +9,8 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### 🚀 Yenilikler ### 🚀 Yenilikler


* 💎 Linux Kernel Güncelleme eklendi. [Yunus Emre]

* Mobil programlama ders slaytları linki eklendi. [Yunus Emre] * Mobil programlama ders slaytları linki eklendi. [Yunus Emre]


* Kriptoloji 3. Hafta Ders Notlarım eklendi. [Yunus Emre] * Kriptoloji 3. Hafta Ders Notlarım eklendi. [Yunus Emre]
@@ -15,6 +15,7 @@ description: İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 💻 notlarını


En son gelen güncellemeleri [👀 Neler Değişti](./CHANGELOG.md) veya [✨ Commits](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/commits/master) alanından takip edebilirsin. En son gelen güncellemeleri [👀 Neler Değişti](./CHANGELOG.md) veya [✨ Commits](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/commits/master) alanından takip edebilirsin.


- [Sistem Proglama için Linux Kernel Güncelleme](3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1%5CSistem%20Programlama%5CA%C3%A7%C4%B1klama.md)
- [Kriptoloji 3. Hafta Ders Notlarım](4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1%5C%C4%B0nformasyon%20G%C3%BCvenli%C4%9Fi%20ve%20Kriptoloji%5C%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1%5CKripto%203.Hafta%20~%20YEmreAk.pdf) - [Kriptoloji 3. Hafta Ders Notlarım](4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1%5C%C4%B0nformasyon%20G%C3%BCvenli%C4%9Fi%20ve%20Kriptoloji%5C%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1%5CKripto%203.Hafta%20~%20YEmreAk.pdf)
- [Bilişim Proje Geliştirme Duyurusu](4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1%5CBili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme%5C0%20-%20A%C3%A7%C4%B1klama.md) - [Bilişim Proje Geliştirme Duyurusu](4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1%5CBili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme%5C0%20-%20A%C3%A7%C4%B1klama.md)
- [Eduroamda çalışan VPN eklendi](1%20-%20Genel%20Bilgiler%5C%F0%9F%93%97%20Faydal%C4%B1%20Bilgiler.md#Eduroamda%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fan%20VPN) - [Eduroamda çalışan VPN eklendi](1%20-%20Genel%20Bilgiler%5C%F0%9F%93%97%20Faydal%C4%B1%20Bilgiler.md#Eduroamda%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fan%20VPN)

0 comments on commit b36b544

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.