Skip to content
Permalink
Browse files

Kriptoloji sınavı hakkında ufak bilgi eklendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Nov 7, 2019
1 parent 6064874 commit b5038a30505e8dc59e5923bd37fcf44a0f223c12
@@ -7,6 +7,10 @@


<!--Index--> <!--Index-->


## 📢 Sınavlar Hakkında

- Çıkmışlardan karışık sormaktadır

## ✍ Öğrenci Çözümleri ## ✍ Öğrenci Çözümleri


![](../../../res/kripto_vize.png) ![](../../../res/kripto_vize.png)

0 comments on commit b5038a3

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.