Skip to content
Permalink
Browse files

Update CHANGELOG.md

  • Loading branch information
yedhrab committed Sep 18, 2019
1 parent b5d5c06 commit b5b6d1171d8f3bd9669684db69ec8a7725091de5
Showing with 7 additions and 2 deletions.
  1. +7 −2 CHANGELOG.md
@@ -7,6 +7,13 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin raporudur.


## ✨ Güncel ## ✨ Güncel


### 🗽 Düzeltmeler

* Ufak düzenleme (önemsiz) [Yunus Emre]


## 1.1 (2019-09-18)

### 🚀 Yenilikler ### 🚀 Yenilikler


* Kriptoloji dersinin ilk gününde yapılan quiz soruları ve cevapları eklendi. [Yunus Emre] * Kriptoloji dersinin ilk gününde yapılan quiz soruları ve cevapları eklendi. [Yunus Emre]
@@ -56,8 +63,6 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin raporudur.


### 🗽 Düzeltmeler ### 🗽 Düzeltmeler


* Ufak düzenleme (önemsiz) [Yunus Emre]

* 🏗 Sayfalar Tasarımı ve Notların Tutulma Yapısı hakkında ek notlar ve düzenlemeler. [Yunus Emre] * 🏗 Sayfalar Tasarımı ve Notların Tutulma Yapısı hakkında ek notlar ve düzenlemeler. [Yunus Emre]


* 🐞 Sayfaların gözükmeme sorunu giderildi. [Yunus Emre] * 🐞 Sayfaların gözükmeme sorunu giderildi. [Yunus Emre]

0 comments on commit b5b6d11

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.