Skip to content
Permalink
Browse files

👀 Neler Değişti alanı yenilendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 27, 2019
1 parent 27afd73 commit ba02365815bd5c8af21d8fbaaef7ed4d8d5cc5ba
Showing with 10 additions and 0 deletions.
  1. +10 −0 CHANGELOG.md
@@ -82,6 +82,8 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


* 👀 Neler Değişti alanı yenilendi. [Yunus Emre] * 👀 Neler Değişti alanı yenilendi. [Yunus Emre]


* 👀 Neler Değişti alanı yenilendi. [Yunus Emre]

* ✨ Karşılma ekranı yenilendi. [Yunus Emre] * ✨ Karşılma ekranı yenilendi. [Yunus Emre]


* 👀 Neler Değişti alanı yenilendi. [Yunus Emre] * 👀 Neler Değişti alanı yenilendi. [Yunus Emre]
@@ -201,6 +203,14 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### 📡 Diğerler ### 📡 Diğerler


* ✨ Yapıda güzelleştirildi. [Yunus Emre]

- Hatalı yazılar düzeltildi
- Eksik emojiler eklendi
- Yapıya aykırı isimler düzeltildi

> @asmaamirkhan 'a teşekkürler ✨
* Merge branch 'master' of https://github.com/YEmreAk/IstanbulUniversity-CE. [Yunus Emre] * Merge branch 'master' of https://github.com/YEmreAk/IstanbulUniversity-CE. [Yunus Emre]


* ✨ Daha açıklayıcı yapıldı. [Yunus Emre] * ✨ Daha açıklayıcı yapıldı. [Yunus Emre]

0 comments on commit ba02365

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.