Skip to content
Permalink
Browse files

Eski bilgiler kaldırıldı (#32)

  • Loading branch information
asmaamirkhan authored and yedhrab committed Oct 26, 2019
1 parent 56d5a06 commit caedfc89e67b64db472a2cfc029c4666aebfe2ba
Showing with 0 additions and 9 deletions.
  1. +0 −9 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Algorithm Analysis/README.md
@@ -19,15 +19,6 @@
- Grfikli bir soru olabilir (Analiz grafiği verilip onunla ilgili sorular). - Grfikli bir soru olabilir (Analiz grafiği verilip onunla ilgili sorular).
- Bir problem verip _Transform and Conquer_ mantığıyla ve _Transform and Conquer_ mantığıyla olmadan çözme sorusu olabilir. - Bir problem verip _Transform and Conquer_ mantığıyla ve _Transform and Conquer_ mantığıyla olmadan çözme sorusu olabilir.


## Final Bilgileri

- Çıkardığım ders notum için buraya tıklayabilirsin.
- *Dynamic Algo konusu eksik!*
- 3 soru olacak, 1 kesin cevaplı, diğerleri yoruma dayalı olabilir.
- [DaC][DaC], [TaC][TaC], BigO, [Greedy][Greedy], Case analysis konuları önemli olabilir.
- DaC: Dvide and Conquer
- TaC: Transfor and Conquer
- [Quick][Quick Sort] ve [Insertion][Insertion Sort] sort lazım olabilir.


## Harici Bağlantılar ## Harici Bağlantılar


0 comments on commit caedfc8

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.