Skip to content
Permalink
Browse files

✖️ Software Testing Neden Önerilmedi

  • Loading branch information
yedhrab committed Jan 19, 2020
1 parent 33fc9a5 commit cc7ce216432ea6ef735a537ec5617b8ee4c02b29
Showing with 8 additions and 4 deletions.
  1. +8 −4 bilgiler/ders-secimi.md
@@ -28,15 +28,13 @@ Başlık altında da belli ettiğim gibi **kişisel** tavsiyelerim olduğundan,


> Çok sağlıklı bir tavsiye olmayabilir 🙄 > Çok sağlıklı bir tavsiye olmayabilir 🙄
## 💭 Neden Diğer Dersleri Önermedim ### ✖️ Artifical Intelligent neden önerilmedi

### 🤔 Artifical Intelligent neden önerilmedi


- Fazla teorik - Fazla teorik
- Yüzeysel konular olduğun biraz sıkıcı - Yüzeysel konular olduğun biraz sıkıcı
- Günümüzdeki Machine Learning , Deep Neural Network gibi alanlardan bahsetmiyor - Günümüzdeki Machine Learning , Deep Neural Network gibi alanlardan bahsetmiyor


### 🤔 Data Communication neden önerilmedi ### ✖️ Data Communication neden önerilmedi


- Sadece 2 kelime “Ahmet Hoca” 😅 - Sadece 2 kelime “Ahmet Hoca” 😅
- Monoton anlatım (sürekli aynı tonda olan ses, uyku getiriyor) - Monoton anlatım (sürekli aynı tonda olan ses, uyku getiriyor)
@@ -61,6 +59,12 @@ Başlık altında da belli ettiğim gibi **kişisel** tavsiyelerim olduğundan,


> 🚀 AI, günümüzün yeni elektriğidir > 🚀 AI, günümüzün yeni elektriğidir
### ✖️ Software Testing Neden Önerilmedi

- 🕊️ Kolay geçme adına bu dersi seçebilirsin
- 👨‍🔬 Testing adına yüzeysel bilgi verilmekte, sektörde bir fayda sağlar mı emin değilim
- ⛅ Konular biraz havada kalmakta

<!-- Diğer kişilerin fikirleri olursa en alta kısma eklenecek --> <!-- Diğer kişilerin fikirleri olursa en alta kısma eklenecek -->


<!-- ## Diğer Tavsiyeler --> <!-- ## Diğer Tavsiyeler -->

0 comments on commit cc7ce21

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.