Skip to content
Permalink
Browse files

📃 NN 2019 vize sınavı eklendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Nov 7, 2019
1 parent 080d17a commit cdd778a2c613a0798b3ff3e889aed13882345371
Showing with 6 additions and 3 deletions.
  1. +6 −3 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Neural Networks/Sınav Soruları/README.md
@@ -6,7 +6,10 @@


<!--Index--> <!--Index-->


## 📅 2019 Vize Hakkında ## 📅 2019 Vize Sınavı


- Klasik - Function approximation task nasıl çalışır gibi bir şey vardı
- 4,5 soru olur - hebbian learning rule 3 adım için
- perception learning rule
- ilk katmanı 6 node, 2 hidden layer var birinde 4 birinde 3 neuron var, 1 output neuron var bunun şeklini çiz gibi bir şeydi
- J neuronu için diğer neuronlardan gelen w'leri vermiş, x'leri verip bi hesabını istemişti ama unuttum, bir de J'nin graph gösterimini çizin demişti galiba

0 comments on commit cdd778a

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.