Skip to content
Permalink
Browse files

🚙 Doğru yere taşındı

📃 Android Developer Fundamentals için Print metodu açıklama alanına taşındı
  • Loading branch information
yedhrab committed Nov 3, 2019
1 parent 33f2b73 commit ce119835a5430616931f05cdbbe68dc8db02c22e
@@ -10,3 +10,28 @@
- Ders **LAB** yerine **D521**'de işlenmektedir. - Ders **LAB** yerine **D521**'de işlenmektedir.
- 📧 Mail grubu linkine [buradan](https://groups.google.com/forum/#!forum/iuce_mobile_programming/join) erişebilirsin - 📧 Mail grubu linkine [buradan](https://groups.google.com/forum/#!forum/iuce_mobile_programming/join) erişebilirsin
- [👨‍🏫 Classroom](https://classroom.google.com) kodu `xxvyra6` - [👨‍🏫 Classroom](https://classroom.google.com) kodu `xxvyra6`

## 📃 Android Developer Fundamentals için Print metodu

[Android Developer Fundamentals (Version 2) — Concepts](https://google-developer-training.github.io/android-developer-fundamentals-course-concepts-v2/) bağlantısındaki sayfaları yazdırmak için:

- Sitede yazdırmak istediğiniz sayfaya girin
- Chrome console'u açın
- Alttaki scripti kopyalayın
- Ardından sayfalarda ilerleyip `print()` yazın

```js
function print() {
var mywindow = window.open('', 'PRINT', 'height=400,width=600');
mywindow.document.write('<html><head><title>' + document.title + '</title>');
mywindow.document.write('</head><body >');
mywindow.document.write('<h1>' + document.title + '</h1>');
mywindow.document.write($("div.page-inner")[0].innerHTML);
mywindow.document.write('</body></html>');
mywindow.document.close(); // necessary for IE >= 10
mywindow.focus(); // necessary for IE >= 10*/
mywindow.print()
}
```
@@ -5,28 +5,3 @@
- [2019 Vize MP ~ YEmreAk](./2019%20Vize%20MP%20~%20YEmreAk.pdf) - [2019 Vize MP ~ YEmreAk](./2019%20Vize%20MP%20~%20YEmreAk.pdf)


<!--Index--> <!--Index-->

## 📃 Android Developer Fundamentals için Print metodu

[Android Developer Fundamentals (Version 2) — Concepts](https://google-developer-training.github.io/android-developer-fundamentals-course-concepts-v2/) bağlantısındaki sayfaları yazdırmak için:

- Sitede yazdırmak istediğiniz sayfaya girin
- Chrome console'u açın
- Alttaki scripti kopyalayın
- Ardından sayfalarda ilerleyip `print()` yazın

```js
function print() {
var mywindow = window.open('', 'PRINT', 'height=400,width=600');
mywindow.document.write('<html><head><title>' + document.title + '</title>');
mywindow.document.write('</head><body >');
mywindow.document.write('<h1>' + document.title + '</h1>');
mywindow.document.write($("div.page-inner")[0].innerHTML);
mywindow.document.write('</body></html>');
mywindow.document.close(); // necessary for IE >= 10
mywindow.focus(); // necessary for IE >= 10*/
mywindow.print()
}
```

0 comments on commit ce11983

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.