Skip to content
Permalink
Browse files

Update README.md

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 1, 2019
1 parent d73d237 commit d203b12f8d4ec36be664dd38b9daff954ce41c1e
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 README.md
@@ -7,7 +7,7 @@ description: İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 💻 notlarını
## 🗽 Hoş Geldin ## 🗽 Hoş Geldin


- Sağ üstteki [🔍 Arama Buton](https://iuce.yemreak.com/?q=)'nu kullanmayı asla ama asla ihmal etme - Sağ üstteki [🔍 Arama Buton](https://iuce.yemreak.com/?q=)'nu kullanmayı asla ama asla ihmal etme
- En son gelen güncellemeleri [✨ Commits](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/commits/master) alanından takip edebilirsin - En son gelen güncellemeleri [👀 Neler Değişti](./CHANGELOG.md) veya [✨ Commits](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/commits/master) alanından takip edebilirsin
- Tavsiyelerin veya hata tespitlerin varsa [🦋 Issue](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/issues) açabilirsin - Tavsiyelerin veya hata tespitlerin varsa [🦋 Issue](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/issues) açabilirsin
- **Yapıcı** eleştiricileriniz veya fikirleriniz varsa sağ üst köşedeki **[👉 Edit on Github](%F0%9F%93%99%20Ders%20Se%C3%A7imi.md)** alanından fikirlerinizi belitebilirsiniz - **Yapıcı** eleştiricileriniz veya fikirleriniz varsa sağ üst köşedeki **[👉 Edit on Github](%F0%9F%93%99%20Ders%20Se%C3%A7imi.md)** alanından fikirlerinizi belitebilirsiniz
- Formata (`markdown`'a) uygun şekilde öneride bulunursanız hoş olur 😊 - Formata (`markdown`'a) uygun şekilde öneride bulunursanız hoş olur 😊

0 comments on commit d203b12

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.