Skip to content
Permalink
Browse files

Update CHANGELOG.md

  • Loading branch information
yedhrab committed Sep 18, 2019
1 parent 9bc45da commit d2e9d107ac8585ca0e8c9d0e59a2d7bb37d6e6d7
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 CHANGELOG.md
@@ -21,6 +21,8 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin raporudur.


### 🌌 Değişikler ### 🌌 Değişikler


* Staj Notları yenilendi. [Yunus Emre]

* 🛰 Tüm indekslemeler yeniden yapılandırıldı. [Yunus Emre] * 🛰 Tüm indekslemeler yeniden yapılandırıldı. [Yunus Emre]


😩 Yoğun bir çalışma sonrasında indekleme repoya uygun bir yapıya geçirildi 😩 Yoğun bir çalışma sonrasında indekleme repoya uygun bir yapıya geçirildi

0 comments on commit d2e9d10

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.