Skip to content
Permalink
Browse files

📕 Bulanık Mantık öğrenci notları eklendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Nov 8, 2019
1 parent 660792f commit d3e6d34a5d9d5e76be6396cc9666cff2a6192288
@@ -15,3 +15,9 @@
- [Vize Bulanık](./Vize%20Bulan%C4%B1k.pdf) - [Vize Bulanık](./Vize%20Bulan%C4%B1k.pdf)


<!--Index--> <!--Index-->

## 📢 Sınavlar Hakkında

Arkadaşlar, benim aldığım notları okurken, ilgili slide'ı açıp, ilgili sayfasına şekillere bakmanız gerekiyor. Hoca slidedan işliyordu dersi, ben de slidelara bakarak çalışıp anlayacağımı düşünerek not almıştım. Yani slidelara bakmadan çalışırsanız pek bir anlam ifade etmeyebilir. 😊

> Alıntıdır.
@@ -2,6 +2,7 @@


<!--Index--> <!--Index-->


- [2019 BN](./2019%20BN.pdf) - [2018 Notlar BM](./2018%20Notlar%20BM.pdf)
- [2019 Notlar BN](./2019%20Notlar%20BN.pdf)


<!--Index--> <!--Index-->

0 comments on commit d3e6d34

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.