Skip to content
Permalink
Browse files

👀 Neler Değişti alanı yenilendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Nov 4, 2019
1 parent 86bcc7d commit e2f2be72a7f316a2e460d6b8fd078d1bf0d45963
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 CHANGELOG.md
@@ -103,6 +103,8 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### 💫 Değişikler ### 💫 Değişikler


* 🚙 Bilgiler doğru yerlere aktarıldı. [Yunus Emre]

* 👩‍🔧 Notlar gerekli yerlere aktarıldı. [Yunus Emre] * 👩‍🔧 Notlar gerekli yerlere aktarıldı. [Yunus Emre]


* 🚙 Doğru yere taşındı. [Yunus Emre] * 🚙 Doğru yere taşındı. [Yunus Emre]

0 comments on commit e2f2be7

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.