Skip to content
Permalink
Browse files

👀 Neler Değişti alanı yenilendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 30, 2019
1 parent 33a1b74 commit e9e0bf35eca373b446a1fa925fa4b2ce07e9b74e
Showing with 16 additions and 0 deletions.
  1. +16 −0 CHANGELOG.md
@@ -9,6 +9,22 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### ✨ Yenilikler ### ✨ Yenilikler


* 🔗 Bağlantılar eklendi. [Yunus Emre]

* 📕 OS öğrenci notları indekslendi. [Yunus Emre]

* 📕 NN ders notları indenkslendi #25. [Yunus Emre]

* 🗂 Yeni ders notları eklendi (#45) [Asmaa Mirkhan]

* 💫 Yapay zeka notları eklendi

Diğer derslere uyum sağlamak adına sınav bilgileri ana README dosyasına yazılmıştır ❗❗

* 💻 OS notları eklendi

* 🕸 NN notları eklendi

* 📹 BPG slaytları eklendi. [Yunus Emre] * 📹 BPG slaytları eklendi. [Yunus Emre]


* 📃 Sınav soruları eklendi. [Yunus Emre] * 📃 Sınav soruları eklendi. [Yunus Emre]

0 comments on commit e9e0bf3

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.