Skip to content
Permalink
Browse files

👀 Neler Değişti alanı yenilendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 31, 2019
1 parent 1942368 commit ebff17a24f9786fd98cad2aa544ccfd850878abc
Showing with 4 additions and 0 deletions.
  1. +4 −0 CHANGELOG.md
@@ -9,6 +9,8 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### ✨ Yenilikler ### ✨ Yenilikler


* 📕 Kablosuz haberleşme öğreni notları eklendi #24. [Yunus Emre]

* 📕 MP Vize notlarım eklendi. [Yunus Emre] * 📕 MP Vize notlarım eklendi. [Yunus Emre]


- 🧹 Haftalık notlar kaldırıldı - 🧹 Haftalık notlar kaldırıldı
@@ -81,6 +83,8 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### 👨‍🔧 Düzeltmeler ### 👨‍🔧 Düzeltmeler


* 👨‍🔧 Ders notu isteme kalbının karmaşıklığı azaltıldı. [Yunus Emre]

* 👨‍🔧 İsim sorunları onarıldı. [Yunus Emre] * 👨‍🔧 İsim sorunları onarıldı. [Yunus Emre]


* 🐛 Sorunlu dosya isimleri düzeltildi. [Yunus Emre] * 🐛 Sorunlu dosya isimleri düzeltildi. [Yunus Emre]

0 comments on commit ebff17a

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.