Skip to content
Permalink
Browse files

👀 Neler Değişti alanı yenilendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Nov 4, 2019
1 parent fb49fe2 commit ec3a10c974d0bed7c05d0d4e8c2922dc50edb557
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 CHANGELOG.md
@@ -105,6 +105,8 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### 💫 Değişikler ### 💫 Değişikler


* 🚙 Bilgiler doğru yere aktarıldı. [Yunus Emre]

* 🚀 Emojilendi. [Yunus Emre] * 🚀 Emojilendi. [Yunus Emre]


* 🚀 Emojilendi. [Yunus Emre] * 🚀 Emojilendi. [Yunus Emre]

0 comments on commit ec3a10c

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.