Skip to content
Permalink
Browse files

📕 SP notları artırıldı

- 🏗️ Proje ödevi eklendi
  • Loading branch information
yedhrab committed Jan 10, 2020
1 parent da53612 commit ed981492386fc16a64c543694ebe7568f2c08ec2
@@ -0,0 +1,8 @@
---
description: >-
Sistem Programlama dersindeki proje ödevleri, proje konuları, içeriği veya notları
---

# 🏗️ Proje | SP \| SP

- [💡 Arduino Aracılığı ile Led Yakan Character Device Uygulaması](http://cemreguner.blogspot.com/2017/02/arduino-araclg-ile-led-yakan-character.html)
@@ -7,4 +7,4 @@ description: >-


## 💎 Linux Kernel Güncelleme ## 💎 Linux Kernel Güncelleme


Detayları açıkladığım [Medium](https://medium.com/@yedhrab/linux-kernel-g%C3%BCncelleme-4ce3ce55de36) yazıma bakabilirsin (2019) [🐧 Linux ~ YEmreAk](https://linux.yemreak.com) sitesi üzerinde yazdığım [💎 Kernel Güncelleme](https://linux.yemreak.com/gelistirici/kernel-guncelleme) yazıma bakabilirsin.

0 comments on commit ed98149

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.