Skip to content
Permalink
Browse files

🏫 Istanbul University CE İÜ CE~ YEmreAk Katkıda Bulunma videosu yenil…

…endi
  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 9, 2019
1 parent 4a23019 commit efec09dd80f7a5748732ede6b335887f875f4352
Showing with 4 additions and 1 deletion.
  1. +4 −1 README.md
@@ -39,7 +39,10 @@ Verimli olabilecek yapı tekliflerine ve **yapıcı** eleştirilere açığım.
- **Yapıcı** eleştiricileriniz veya fikirleriniz varsa sağ üst köşedeki **[👉 Edit on Github](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/blob/master/README.md)** alanından fikirlerinizi belitebilirsiniz - **Yapıcı** eleştiricileriniz veya fikirleriniz varsa sağ üst köşedeki **[👉 Edit on Github](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/blob/master/README.md)** alanından fikirlerinizi belitebilirsiniz
- Formata ([markdown](https://wiki.yemreak.com/programlama-notlari/markdown)'a) uygun şekilde öneride bulunursanız hoş olur 😊 - Formata ([markdown](https://wiki.yemreak.com/programlama-notlari/markdown)'a) uygun şekilde öneride bulunursanız hoş olur 😊


[![🏫 Istanbul University CE İÜ CE~ YEmreAk Katkıda Bulunma](http://img.youtube.com/vi/8IZQZrFpVMI/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=8IZQZrFpVMI) <div align="center">
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/8IZQZrFpVMI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
</div>## 💖 Destek ve İletişim ## 💖 Destek ve İletişim


0 comments on commit efec09d

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.