Skip to content
Permalink
Browse files

Kriptoloji İlk Gün Yapılan Quiz'in Soruları eklendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Sep 18, 2019
1 parent d2e9d10 commit f0726cce734b1b9370cfd77d1a72d40369485d87
Showing with 10 additions and 0 deletions.
  1. +10 −0 4. Sınıf 1. Dönem Notları/İnformasyon Güvenliği ve Kriptoloji/README.md
@@ -5,6 +5,16 @@
- Dersin çanına [buradan][Çan] erişebilirsin - Dersin çanına [buradan][Çan] erişebilirsin


[Çan]: ../../res/kripta_can.jpeg [Çan]: ../../res/kripta_can.jpeg

## İlk Gün Yapılan Quiz'in Soruları

- 3^-1 (mod 5)
- 3^-1 (mod 6)
- Cryptolocker ve Bad rabbit nedir?
- Blockchain nedir, neden kullanılır?
- RSA ve AES arasında temel fark nedir?
- Kırılamayan sistem olabilir mi?

<!--Index--> <!--Index-->
0 comments on commit f0726cc

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.