Skip to content
Permalink
Browse files

👀 Neler Değişti alanı yenilendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 28, 2019
1 parent 1867eda commit f42861d8be711e1ca79171ea63a4033962f519c2
Showing with 4 additions and 0 deletions.
  1. +4 −0 CHANGELOG.md
@@ -9,6 +9,8 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### ✨ Yenilikler ### ✨ Yenilikler


* 📑 Ek açıklama eklendi. [Yunus Emre]

* 📃 2015 Mobile Programming vizesi eklendi. [Yunus Emre] * 📃 2015 Mobile Programming vizesi eklendi. [Yunus Emre]


Ufak isimlendirme düzeltmeleri de yapıldı Ufak isimlendirme düzeltmeleri de yapıldı
@@ -43,6 +45,8 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### 👨‍🔧 Düzeltmeler ### 👨‍🔧 Düzeltmeler


* 👨‍🔧 Emoji düzeltildi. [Yunus Emre]

* 👨‍🔧 Kablosuz notlarının adları düzeltildi. [Yunus Emre] * 👨‍🔧 Kablosuz notlarının adları düzeltildi. [Yunus Emre]


* 🐛 Link sorunu giderildi. [Yunus Emre] * 🐛 Link sorunu giderildi. [Yunus Emre]

0 comments on commit f42861d

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.