Skip to content
Permalink
Browse files

šŸ“™ Ders Notları Ekleme alanı yenilendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 27, 2019
1 parent 01beccf commit f4c2c791d0724780a0937d72a701c11f49927935
Showing with 18 additions and 9 deletions.
  1. +18 āˆ’9 CONTRIBUTING.md
@@ -32,24 +32,33 @@ description: Projeye katkı sağlamak isteyenler iƧin bilgilendirme


## šŸ“™ Ders Notları Ekleme ## šŸ“™ Ders Notları Ekleme


Dosya uzantısı `.pdf` olacak şekilde adlandırma kuralı `<yıl> <tip> <ders_kodu> ~ <sahibi>` şeklindedir. AƧık kaynaklı projeye ders notların ile katkı sağlamak iƧin:


- Ders notlarını ilgili dersin alaklı dizinine koyun - šŸ’« Ders notlarınızı [šŸ“• Online2PDF](https://online2pdf.com/) ile PDF'e Ƨeviriniz.
- šŸ‘®ā€ Adlandırma kuralına `<yıl> <tip> <ders_kodu> ~ <sahibi>` gƶre adlandırın
- šŸš™ Dosya konumlandırmasına gƶre alaklı dizinine koyun
- [ā« GitHub Ć¼zerinde dosya yĆ¼kleme](https://www.youtube.com/watch?v=zI5G7KQ87Zk) alanı işine yaracaktır. - [ā« GitHub Ć¼zerinde dosya yĆ¼kleme](https://www.youtube.com/watch?v=zI5G7KQ87Zk) alanı işine yaracaktır.
- Dosyaya link vermene **gerek yoktur**, scriptim ile otomatik halletmekteyim.


| Kural | AƧıklama | > šŸ‘Øā€šŸ’» Dosyaya link vermene **gerek yoktur**, scriptim ile otomatik halletmekteyim.
### šŸ‘®ā€ Adlandırma Kuralı

| šŸ‘®ā€ Kural | šŸ“œ AƧıklama |
| --------- | ---------------------------------------------------------------- | | --------- | ---------------------------------------------------------------- |
| Yıl | `2019`, `2020` | | Yıl | `2019`, `2020` |
| Tip | `Vize`, `Final`, `Quiz`, tĆ¼m notlar iƧin `Tam` vs | | Tip | `Vize`, `Final`, `Quiz`, tĆ¼m notlar iƧin `Tam` vs |
| Ders Kodu | Dersinin adının baş harfleri (`NYP` Nesneye yƶnelik programlama) | | Ders Kodu | Dersinin adının baş harfleri (`NYP` Nesneye yƶnelik programlama) |
| Sahibi | Hocanın verdiği notsa boş bırakın, aksi halde isminiz āœØ | | Sahibi | Hocanın verdiği notsa boş bırakın, aksi halde isminiz āœØ |


> Ɩrnek dosya adları ve yĆ¼klenmesi gereken yerler: ### šŸš™ Dosya Konumlandırması
>
> - `2018 Final Notu BM ~ YEmreAk.pdf` > `3. Sınıf 2. Dƶnem Notları/Bilgisayar Mimarisi/Ɩğrenci Notları` | ā­ Ɩrnek Dosya Ä°smi | šŸ“ Koyulması gereken yer |
> - `2018 Final BM.pdf` > `3. Sınıf 2. Dƶnem Notları/Bilgisayar Mimarisi/Sınav Soruları` | -------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
> - `2018 Tam Calculus ~ Asma Mirkhan.pdf` > `1. Sınıf 1. Dƶnem Notları - Calculus 1 - Ɩğrenci Notları` | `2018 Final Notu BM ~ YEmreAk.pdf` | `3. Sınıf 2. Dƶnem Notları/Bilgisayar Mimarisi/Ɩğrenci Notları` |
| `2018 Final BM.pdf` | `3. Sınıf 2. Dƶnem Notları/Bilgisayar Mimarisi/Sınav Soruları` |
| `2018 Tam Calculus ~ Asma Mirkhan.pdf` | `1. Sınıf 1. Dƶnem Notları - Calculus 1 - Ɩğrenci Notları` |
## šŸ“‘ İƧerik Yazma Formatı ## šŸ“‘ İƧerik Yazma Formatı


0 comments on commit f4c2c79

Please sign in to comment.
You canā€™t perform that action at this time.