Skip to content
Permalink
Browse files

Ders notu ekleme alanı güzelleştirildi

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 27, 2019
1 parent f4c2c79 commit f5f637251064c9a92ceb0495c825b5c09351f077
Showing with 8 additions and 6 deletions.
  1. +8 −6 CONTRIBUTING.md
@@ -35,13 +35,15 @@ description: Projeye katkı sağlamak isteyenler için bilgilendirme
Açık kaynaklı projeye ders notların ile katkı sağlamak için: Açık kaynaklı projeye ders notların ile katkı sağlamak için:


- 💫 Ders notlarınızı [📕 Online2PDF](https://online2pdf.com/) ile PDF'e çeviriniz. - 💫 Ders notlarınızı [📕 Online2PDF](https://online2pdf.com/) ile PDF'e çeviriniz.
- 👮‍ Adlandırma kuralına `<yıl> <tip> <ders_kodu> ~ <sahibi>` göre adlandırın - [👮‍ Adlandırma Kuralı](#adlandirma-kurali)'na göre adlandırın
- 🚙 Dosya konumlandırmasına göre alaklı dizinine koyun - [🚙 Dosya Konumlandırması](#dosya-konumlandirmasi)'na göre alaklı dizinine koyun
- [⏫ GitHub üzerinde dosya yükleme](https://www.youtube.com/watch?v=zI5G7KQ87Zk) alanı işine yaracaktır. - [⏫ GitHub üzerinde dosya yükleme](#github-uezerinde-dosya-yuekleme) alanı işine yaracaktır.


> 👨‍💻 Dosyaya link vermene **gerek yoktur**, scriptim ile otomatik halletmekteyim. > 👨‍💻 Dosyaya link vermene **gerek yoktur**, scriptim ile otomatik halletmekteyim.
### 👮‍ Adlandırma Kuralı ### 👮‍ Adlandırma Kuralı <a name="adlandirma-kurali"></a>

Adlandırma kuralı `<yıl> <tip> <ders_kodu> ~ <sahibi>` şeklindedir.


| 👮‍ Kural | 📜 Açıklama | | 👮‍ Kural | 📜 Açıklama |
| --------- | ---------------------------------------------------------------- | | --------- | ---------------------------------------------------------------- |
@@ -50,7 +52,7 @@ Açık kaynaklı projeye ders notların ile katkı sağlamak için:
| Ders Kodu | Dersinin adının baş harfleri (`NYP` Nesneye yönelik programlama) | | Ders Kodu | Dersinin adının baş harfleri (`NYP` Nesneye yönelik programlama) |
| Sahibi | Hocanın verdiği notsa boş bırakın, aksi halde isminiz ✨ | | Sahibi | Hocanın verdiği notsa boş bırakın, aksi halde isminiz ✨ |


### 🚙 Dosya Konumlandırması ### 🚙 Dosya Konumlandırması <a name="dosya-konumlandirmasi"></a>


| ⭐ Örnek Dosya İsmi | 📁 Koyulması gereken yer | | ⭐ Örnek Dosya İsmi | 📁 Koyulması gereken yer |
| -------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- | | -------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
@@ -118,7 +120,7 @@ Katkı sağlama işlemi GitHub hesabın gerektirir.
> Videolar faydalı olmadıysa bana WhatsApp veya Mail üzerinden atabilirsin. > Videolar faydalı olmadıysa bana WhatsApp veya Mail üzerinden atabilirsin.
### ⏫ GitHub üzerinde dosya yükleme ### ⏫ GitHub üzerinde dosya yükleme <a name="github-uezerinde-dosya-yuekleme"></a>
Yeni dosya ekleme anlatım videosu: Yeni dosya ekleme anlatım videosu:

0 comments on commit f5f6372

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.