Skip to content
Permalink
Browse files

🚀 Issue kalıpları yenilendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 22, 2019
1 parent bd1eab8 commit f796e5d34ce4b4c3a3cb877404762122a039d9bf
@@ -1,6 +1,8 @@
--- ---
name: Hata bildirme 🐞 name: Hata bildirme 🐞
about: Herhangi bir şey istendiği gibi çalışmıyor mu? about: Herhangi bir şey istendiği gibi çalışmıyor mu?
title: 🐞
labels: 🐞 Hata
--- ---


<!-- Daha önceden oluşturulmuş hatalara bakıp var olanları tekrarlamazsan sevinirim. --> <!-- Daha önceden oluşturulmuş hatalara bakıp var olanları tekrarlamazsan sevinirim. -->
@@ -13,8 +15,8 @@ about: Herhangi bir şey istendiği gibi çalışmıyor mu?
## Hatayı Engelleme Adımları: ## Hatayı Engelleme Adımları:
<!-- Problemi nasıl engelleyebiliriz? --> <!-- Problemi nasıl engelleyebiliriz? -->


1. 1.
2. 2.


<!-- Eğer görüntü, çıktı ve benzeri kaynakların varsa bunları paylşaman faydalı olacaktır :) --> <!-- Eğer görüntü, çıktı ve benzeri kaynakların varsa bunları paylşaman faydalı olacaktır :) -->


@@ -1,7 +1,8 @@
--- ---
name: Özellik Önerisi 💡 name: Özellik Önerisi 💡
about: Parlak fikirlerin varsa, lütfen saklama about: Parlak fikirlerin varsa, lütfen saklama

title:
labels: ✨ Geliştirme
--- ---


<!-- Daha önceden oluşturulmuş fikirlere bakıp var olanları tekrarlamazsan sevinirim. --> <!-- Daha önceden oluşturulmuş fikirlere bakıp var olanları tekrarlamazsan sevinirim. -->
@@ -1,4 +1,6 @@
--- ---
name: 📚 Ders notu isteği name: 📚 Ders notu isteği
about: İhtiyacın olan dersin adını belirtme about: İhtiyacın olan dersin adını belirtme
title: 📘
labels: 📘 Ders Notu
--- ---
@@ -1,6 +1,7 @@
--- ---
name: ❔ Sorular name: ❔ Sorular
about: Site kullanımı hakkında about: Site kullanımı hakkında soruların
labels: ❔ Soru
--- ---


<!-- Daha önceden oluşturulmuş sorulara bakıp var olanları tekrarlamazsan sevinirim. --> <!-- Daha önceden oluşturulmuş sorulara bakıp var olanları tekrarlamazsan sevinirim. -->

0 comments on commit f796e5d

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.