Skip to content
Permalink
Browse files

👁️ Daha fazla değişiklikleri görme alanı eklendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Jan 8, 2020
1 parent 4d0a414 commit fde32cfbc21c09b45cce669ce5980d22c11afe5d
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 README.md
@@ -27,6 +27,8 @@ description: İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği tüm ders notlar
- [👀 Neler Değişti](./CHANGELOG.md) - [👀 Neler Değişti](./CHANGELOG.md)
- [✨ Commits](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/commits/master) - [✨ Commits](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/commits/master)


> 👁️ Eski değişikliklere [buradan](./CHANGELOG-old.md) erişebilirsin
## 💡 İçerik Desteğinde Bulunma veya Fikir Belirtme ## 💡 İçerik Desteğinde Bulunma veya Fikir Belirtme


[![Open in Gitpod](https://gitpod.io/button/open-in-gitpod.svg)](https://gitpod.io#snapshot/ef0b0b48-4770-4c2c-9b7e-fc502ef953f8) [![Open in Gitpod](https://gitpod.io/button/open-in-gitpod.svg)](https://gitpod.io#snapshot/ef0b0b48-4770-4c2c-9b7e-fc502ef953f8)

0 comments on commit fde32cf

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.