Skip to content
Permalink
Browse files

💻 İÜCBK bilgileri eklendi (#6)

* 🆎 Güz çanları eklendi

- ⚠ Adlandırma kuralına aykırı çan dosyaları da yeniden adlandırıldı

* 📃 Sınav soruları eklendi

- Calculus 1
- Fizik 1
- Signal Processing
- Lojik Devre Tasarımı
> 👩‍🔧 Adlandırma kuralına aykırı dosyalar yeniden adlandırıldı

* ⚙ Karşılama sayfısındaki sorunlu bağlantılar düzeltildi

* 👩‍💼 İÜCBK açıklaması eklendi

* 👩‍🔧 MarkDown hatası giderildi

* 🙄 Okul ismi düzeltildi

* 👩‍🔧 Başlık düzeltildi

* 🔗 Diğer bağlantılar eklendi

* 👩‍🔧 Yazım hatası giderildi
  • Loading branch information
asmaamirkhan committed Feb 16, 2020
1 parent cb6c0eb commit 4e4e24ec1febc1725d68fcf1cdf4ee907d258fef
Showing with 18 additions and 11 deletions.
  1. +0 −11 bilgiler/okul-klupleri.md
  2. +18 −0 bilgiler/okul-kulupleri.md

This file was deleted.

@@ -0,0 +1,18 @@
---
description: Okuldaki, bizim bölüm ile alakalı veya alakasız olan kulüpler ile ilgili bilgiler buraya eklenecektir.
---

# 👯 Okul Kulüpleri

## 💻 İÜCBK
İsatnbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Bilgisayar Kulübü:
- 💡 Bilgisayar ve teknoloji alanlarında üyelerinin gereksinimleri ışığında ders içi ve dışı faaliyetlere destek olmak,
- 🎉 Sektörden ve akademiden uzman kişileri öğrencilerle buluşturmak,
- ✨ Ortak ilgi alanlarına sahip kişileri bir araya getirerek ortak projeler üretmelerine ve gerekli proje ortamı bulmalarına katkı sağlama amacı gütmektedir.

🎈 Bu bağlamda kulüp çatısı altında çeşitli workshoplar, projeler, organizasyonlar, geziler, toplantılar, paneller, sergiler ve yarışmalar düzenlenmektedir.

[**🌐 Web Sitesi**](https://iucbk.com/) | [**👨‍💻 GitHub**](https://github.com/iucbk) | [**👨‍💼 LinkedIn**](https://www.linkedin.com/company/i%CC%87%C3%BCc-bilgisayar-kul%C3%BCb%C3%BC/) | [**✉ Mail Grubu**](https://groups.google.com/forum/#!forum/iubkorg/join ) | [**📪 Telegram**](https://t.me/joinchat/NcR9XVaFFA0BVsAfxE6JYA) | [**📷 Instagram**](https://www.instagram.com/iucbk/)0 comments on commit 4e4e24e

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.