Skip to content
Permalink
Browse files

💦 Gereksizler kaldırıldı

💁‍♂️ @asmaamirkhan 'a teşekkürler
  • Loading branch information
yedhrab committed Feb 23, 2020
1 parent 9bb1a53 commit 9f886681d6355090be8cfbce3e11a7ea5ab904b8
Showing with 6 additions and 7 deletions.
  1. +6 −7 .github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md
@@ -1,5 +1,11 @@
<!-- Yardımın ve desteğin için teşekkürler. Detaylı bilgiler için contributing dosyasına bakabilirsin. --> <!-- Yardımın ve desteğin için teşekkürler. Detaylı bilgiler için contributing dosyasına bakabilirsin. -->


<!--
- [ ] [💖 Katkıda Bulunma Rehberi](https://iuce.yemreak.com/contributing) yazısını okuyunuz
- [ ] 👮‍♂️ Adlandırma ve dosya konumlandırma kurallarına uygun yerleştiriniz
- [ ] 👀 İsteğinize 1 tane reviewer atayınız
-->

## 🎈 Başlık ## 🎈 Başlık
<!-- Değişikliği özetleyen başlık, hangi issue'ye çözüm buluyorsa onunu ID'si (Örn: #12) --> <!-- Değişikliği özetleyen başlık, hangi issue'ye çözüm buluyorsa onunu ID'si (Örn: #12) -->


@@ -28,10 +34,3 @@ Alttakilerden satırlardan birini kopyalayın:
- Eğer kişilere yönelik bir vurgu yapacaksan @kisi yapısı ile bunu yapabilirsin - Eğer kişilere yönelik bir vurgu yapacaksan @kisi yapısı ile bunu yapabilirsin
- Önemli olduğunu belirmek istediğin özel notları yazabilirsin - Önemli olduğunu belirmek istediğin özel notları yazabilirsin
--> -->

## ✔️ Yaptıklarım

<!-- PR isteğinden önce yaptıklarını işaretle -->
- [ ] [💖 Katkıda Bulunma Rehberi](https://iuce.yemreak.com/contributing) yazısını okudum
- [ ] 👮‍♂️ Adlandırma ve dosya konumlandırma kurallarına uygun yerleştirdim
- [ ] 🎉 Merge edilmeye hazır pozisyonda olduğunu onaylarım

1 comment on commit 9f88668

@asmaamirkhan

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

@asmaamirkhan asmaamirkhan commented on 9f88668 Feb 23, 2020

Rica ederim 😊

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.