Skip to content
Permalink
Browse files

👨‍🔧 Anlatım bozukluğu giderildi

  • Loading branch information
yedhrab committed Feb 24, 2020
1 parent f592acd commit ac0ce6e3f52e369567cfe4999297d6a606b9dd53
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 README.md
@@ -15,7 +15,7 @@ description: İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği tü
- [🏫 Okul Hakkında Bilgiler](./bilgiler/README.md) alanına göz atmayı unutma - [🏫 Okul Hakkında Bilgiler](./bilgiler/README.md) alanına göz atmayı unutma
- 🤝 Her sayfanın en altında bulunan memnuniyet anketi ile ✨ gelişime ortak olabilirsin. - 🤝 Her sayfanın en altında bulunan memnuniyet anketi ile ✨ gelişime ortak olabilirsin.


> 💡 Domain adresinin `iuce` olma sebebi `Istanubl University - Computer Engineering` anlamına gelmektedir. > 💡 Domain adresindeki `iuce` metni `Istanubl University - Computer Engineering` anlamına gelmektedir.
## 👀 Değişiklikleri Görme ## 👀 Değişiklikleri Görme


0 comments on commit ac0ce6e

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.