Skip to content
Permalink
Browse files

💡 Domain açıklaması eklendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Feb 24, 2020
1 parent 1cd546e commit f592acd7fb9b292a216d705a5abe78eb1c278a63
Showing with 2 additions and 1 deletion.
  1. +2 −1 README.md
@@ -13,8 +13,9 @@ description: İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği tü
- 🏹 Sağ üst köşededir, tıklandığında yeni pencere ile tepki verecektir - 🏹 Sağ üst köşededir, tıklandığında yeni pencere ile tepki verecektir
- [📂 Düzenlenmemiş eski ders notlar arşivi](https://drive.google.com/open?id=1JPZH6Z_K59UeO-A79H0pcBIsAJlw40Y-) de ilgini çekebilir - [📂 Düzenlenmemiş eski ders notlar arşivi](https://drive.google.com/open?id=1JPZH6Z_K59UeO-A79H0pcBIsAJlw40Y-) de ilgini çekebilir
- [🏫 Okul Hakkında Bilgiler](./bilgiler/README.md) alanına göz atmayı unutma - [🏫 Okul Hakkında Bilgiler](./bilgiler/README.md) alanına göz atmayı unutma
- 🤝 Her sayfanın en altında bulunan memnuniyet anketi ile ✨ gelişime ortak olabilirsin.


> Her sayfanın en altında bulunan memnuniyet anketi ile ✨ gelişime ortak olabilirsin. > 💡 Domain adresinin `iuce` olma sebebi `Istanubl University - Computer Engineering` anlamına gelmektedir.
## 👀 Değişiklikleri Görme ## 👀 Değişiklikleri Görme


0 comments on commit f592acd

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.