Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
211 lines (163 sloc) 5.64 KB

📃 Activity ve Intent'ler

Activity Oluşturma

 • Normal olarak Activity class'ı extend edilir
 • Eski sürümleri desteklemek için AppCompat class'ı extend edilir
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
  }
}

📑 Activity Tanımlama

Activity AndroidManifest.xml dosyasına aşağıdaki gibi tanıtılmalıdır

<activity android:name=".MainActivity" >
  <intent-filter>
   <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
   <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
  </intent-filter>
</activity>

Explicit Intent ile Activity Başlatma

Yeni Activity oluşturulduğunda eskisi paused olur

Intent messageIntent = new Intent(this, ShowMessageActivity.class);
startActivity(messageIntent);

{% tabs %} {% tab title="🎈 Basit Kullanım" %}

Intent messageIntent = new Intent(this, ShowMessageActivity.class);
startActivity(messageIntent);

{% endtab %}

{% tab title="Data Ekleme" %}

Intent messageIntent = new Intent(this, ShowMessageActivity.class);
// A web page URL
messageIntent.setData(Uri.parse("http://www.google.com")); 
// a Sample file URI
messageIntent.setData(Uri.fromFile(new File("/sdcard/sample.jpg")));
// A sample content: URI for your app's data model
messageIntent.setData(Uri.parse("content://mysample.provider/data")); 
// Custom URI 
messageIntent.setData(Uri.parse("custom:" + dataID + buttonId));

startActivity(messageIntent);

{% endtab %}

{% tab title="Extras Ekleme" %}

Intent messageIntent = new Intent(this, ShowMessageActivity.class);

// Tek tek koyma
messageIntent.putExtra(EXTRA_MESSAGE, "this is my message");
messageIntent.putExtra(EXTRA_POSITION_X, 100);
messageIntent.putExtra(EXTRA_POSITION_Y, 500);

// Bundle yapısı
Bundle extras = new Bundle();
extras.putString(EXTRA_MESSAGE, "this is my message");
extras.putInt(EXTRA_POSITION_X, 100);
extras.putInt(EXTRA_POSITION_Y, 500);

messageIntent.putExtras(extras);

startActivity(messageIntent);

{% endtab %}

{% tab title="👨‍💻 " %}

Intent intent = getIntent();

// Data alma
Uri locationUri = intent.getData();

// Extra alma
String message = intent.getStringExtra(MainActivity.EXTRA_MESSAGE); 
int positionX = intent.getIntExtra(MainActivity.EXTRA_POSITION_X);
int positionY = intent.getIntExtra(MainActivity.EXTRA_POSITION_Y);

// Bundle alma
Bundle extras = intent.getExtras();
String message = extras.getString(MainActivity.EXTRA_MESSAGE);

{% endtab %} {% endtabs %}

🔙 Başlatılan Activity Üzerinden Intent Verilerini Alma

Intent intent = getIntent();

// Data alma
Uri locationUri = intent.getData();

// Extra alma
String message = intent.getStringExtra(MainActivity.EXTRA_MESSAGE); 
int positionX = intent.getIntExtra(MainActivity.EXTRA_POSITION_X);
int positionY = intent.getIntExtra(MainActivity.EXTRA_POSITION_Y);

// Bundle alma
Bundle extras = intent.getExtras();
String message = extras.getString(MainActivity.EXTRA_MESSAGE);

🔙 Intent Verilerini Eski Activity'e Aktarma

🎈 Activity'i startActivityForResult() ile Başlatma

startActivityForResult(messageIntent, TEXT_REQUEST);

// İstek tipleri
public static final int PHOTO_REQUEST = 1;
public static final int PHOTO_PICK_REQUEST = 2;
public static final int TEXT_REQUEST = 3;

🖐 Başlatılan Activity'den Sonucu Alma

Intent returnIntent = new Intent();

public final static String EXTRA_RETURN_MESSAGE = 
                 "com.example.mysampleapp.RETURN_MESSAGE";

messageIntent.putExtra(EXTRA_RETURN_MESSAGE, mMessage);
setResult(RESULT_OK,replyIntent);

// Activity'i sonlandırma
finish();

{% hint style="warning" %} Gönderilen ve alınan verilerin karışmaması için yeni Intent oluşturarak new Intent() işlemler yapın {% endhint %}

👀 Sonuç Verisini Okuma

 • onActivityResult() yapısından gelen veriyi işleyerek sonucu ele alırız
 • Aktivity'den yanıt geldiğinde çalışır
public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
  super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
  if (requestCode == TEXT_REQUEST) {
    if (resultCode == RESULT_OK) {
      String reply = 
        data.getStringExtra(SecondActivity.EXTRA_RETURN_MESSAGE);
        // process data
    }
  }
}

🏹 Activity Navigation

Back navigation, tasks, and the back stack

Implement Up navigation with a parent Activity

<application
  android:allowBackup="true"
  android:icon="@mipmap/ic_launcher"
  android:label="@string/app_name"
  android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
  android:supportsRtl="true"
  android:theme="@style/AppTheme">
  <!-- The main activity (it has no parent activity) -->
  <activity android:name=".MainActivity">
    <intent-filter>
      <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

      <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
    </intent-filter>
  </activity>

  <!-- The child activity) -->
  <activity android:name=".SecondActivity"
    android:label = "Second Activity"
    android:parentActivityName=".MainActivity">
    <meta-data
     android:name="android.support.PARENT_ACTIVITY"
     android:value="com.example.android.twoactivities.MainActivity" />
    </activity>
</application>

{% hint style="info" %} Eski android sürümlerini desteklemek için <meta-data> yapısı kullanılır {% endhint %}

You can’t perform that action at this time.