Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
97 lines (73 sloc) 7.06 KB
description
Faydalı olabilecek kaynakları derlediğim yer.

🌟 Faydalı Kaynaklar

🏫 Coursera Üzerinden Eğitim

Kariyer hedefi için olmazsa olmaz olan kurstur. 🚀

{% hint style="info" %} 2019 Yılı Yapay Zeka Eğitim ve Uygulama Programı'da geçen bir mesajlaşmadır. {% endhint %}

⛵ Etkili Öğrenme Linkleri

👣 Takip Edilmesi Gereken Kişiler veya Topluluklar

🚩 Yönlendirici ve Eğitici Kaynaklar

📚 Detaylı İçerikler

Bir konu hakkında çok fazla bilgiyi depolayan kaynaklar

🤖 Yapılmış Model Çalışmaları

Başkaların yapmış olduğu çalışan modeller 🤖

🤺 Eski Çalışma Kayıtları

✍ Faydalı Yazılar

🥴 Karışık

You can’t perform that action at this time.