Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
42 lines (26 sloc) 2.32 KB
description
Veri bilimi notlarım 📚

📊 Veri Bilimi

🗽 Hoş Geldin

  • Sağ üstteki 🔍 Arama Buton'nu kullanmayı asla asla ihmal etme
  • En son gelen güncellemeleri Commits alanından takip edebilirsin
  • Tavsiyelerin veya hata tespitlerin varsa 🦋 Issue açabilirsin
  • 🌊 Yeni bilgiler öğrenmemle birlikle güncellenecektir
  • Yani hep güncel kalacak denebilir 🚀
  • İyi okumalar 👻

🚀 Awesome etiketi ile adlandırılan, bir konu veya yazılım üzerine detaylı açıklamaların yapıldığı projelere bakmana fayda var

🗼 Açıklama

Tüm python 🐍 notlarım için YPython repository'isine bakabilirsin.

🌍 Tüm YEmreAk İçerikleri

🔗 Harici Bağlantılar

💖 Destek ve İletişim

The MIT License © Yunus Emre Ak

Github LinkedIn Website Mail Destek

Patreon

You can’t perform that action at this time.