Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
57 lines (47 sloc) 2.19 KB
description
Geliştirici Commit'leri için Emoji Sözlüğü

👨‍💻 Geliştirici Commit'leri

🌟 Sık Kullanılanlar

⭐ YEmoji 🌱 YHotkeys 🧱 Aslı 📝 Kullanım Amacı
👨‍🔧 :ct: Tamir Sorun giderme, düzeltme, tamir
💦 :c-: ? Temizleme, sadeleştirme
:c+: + Ekleme, yenilik
:cy: parıltı Geliştirme, güncelleme, yükseltme
🏗️ :ci: bina inşaatı Temelleri oluşturma, temel atma, başlangıç
🚚 :ca: kamyon Aktarma, taşıma
🤝 :cd: anlaşma Destekleme, support
🔄 :cg: saat yönün tersine dönen geçiş, değiştirme

📝 Commit için Emojiler (👨‍🔬)

💞 Emoji 🔸 Commit
📝 Doküman
📶 Haberleşme, sinyal, WiFi
🔥 Firebase
🔔 Bildirim
📅 Tablo
🕳️ Socket
👨‍💻 Kod
👮‍♂ Issue, kural, kalıp
💰 Sponsorluk

📋 Tüm Kullanımlar

Emoji Anahtar Aslı Kullanım Alanı
parıltı parıltı Yenilik, güzelleştirme, özelleştirme
💦 süpürge süpürge Temizlik, silme, kaldırma
🎉 part parti konfetisi İlk işlem, yeni giriş, initial commit
🔀 parça k parça karıştırma düğmesi Branch ekleme, merge
📃 sayfa kıvrık sayfa Metin dosyası ekleme
🤝 el sı el sıkışma Destek ekleme, destekleme, support
📖 kit açık kitap Doküman ekleme
💫 baş d baş dönmesi Entegrasyon, senkronizasyon
👨‍🔧 tamir erkek tamirci Düzeltme, onarma
🐛 böcek Bug, error, hata
📑 sayfa a sayfa ayıracı Kod notları, ara notlar, ufak notlar ekleme
yazı yazı yazan el Kişisel yazılar, imza
🙄 gözleri gözlerini deviren yüz Önemsiz işlemleri
🚙 cip cip Taşıma, yeniden konumlandırma
🧪 deney t deney tüpü Deneysel, beta
🚧 inş inşaat Yapım aşamasında, in progress
👨‍💻 kod erkek teknoloji uzmanı Geliştiriciler yönelik güncelleme
You can’t perform that action at this time.