Skip to content
Permalink
Browse files

GitBook: [master] one page modified

  • Loading branch information
yedhrab authored and gitbook-bot committed Dec 3, 2019
1 parent 8e3cfa1 commit 37760c342e88af8549a6e9bcde956ba7abe27b47
Showing with 8 additions and 1 deletion.
  1. +8 −1 kullanim/emoji-soezluegue-kullanimi.md
@@ -4,6 +4,12 @@ description: Emojleri kullanma adına kişiselleştirilmiş notlarımı barınd


# 🎀 Emoji Sözlüğü Kullanımı # 🎀 Emoji Sözlüğü Kullanımı


## 🔰 Emojilere Genel Bakış

* 👁‍🗨 👁️
* 👃 👂
* 👄

## 👮‍♂️ Emojlere Erişme ## 👮‍♂️ Emojlere Erişme


* ⌨️ `Win` + `Ş` tuşu ile Windows için emoji klavyesini açabilirsin * ⌨️ `Win` + `Ş` tuşu ile Windows için emoji klavyesini açabilirsin
@@ -108,7 +114,7 @@ description: Emojleri kullanma adına kişiselleştirilmiş notlarımı barınd
| 🧪 | deney t | deney tüpü | Deneysel, beta, test | | 🧪 | deney t | deney tüpü | Deneysel, beta, test |
| 🐥 | önd | önden civciv | Front-end, ön tasarım | | 🐥 | önd | önden civciv | Front-end, ön tasarım |
| 🐣 | civ | yumurtadan çıkan civciv | Back-end, arkaplan tasarımı | | 🐣 | civ | yumurtadan çıkan civciv | Back-end, arkaplan tasarımı |
| 👁‍🗨 | göz | konuşma balonunda göz | Analiz, incelemek, bakmak | | 👁‍🗨, 👁️ | göz | konuşma balonunda göz | Analiz, incelemek, bakmak |
| ⭕ | çember | kalın kırmızı çember | Küme | | ⭕ | çember | kalın kırmızı çember | Küme |
| ☕ | kahve | sıcak içecek | Java, kahve | | ☕ | kahve | sıcak içecek | Java, kahve |
| 🤞 | şans | şans dileme | Yöntem, trick, numaralar | | 🤞 | şans | şans dileme | Yöntem, trick, numaralar |
@@ -120,4 +126,5 @@ description: Emojleri kullanma adına kişiselleştirilmiş notlarımı barınd
| 🏈🏀⚾🏐🏓🏉🧶🥎 | top | toplar | Maddeleme, listeleme \(1, 2, 3 gibi\) | | 🏈🏀⚾🏐🏓🏉🧶🥎 | top | toplar | Maddeleme, listeleme \(1, 2, 3 gibi\) |
| 🛒 | alış | alışveriş arabası | Almak, getirmek, get, kullanma | | 🛒 | alış | alışveriş arabası | Almak, getirmek, get, kullanma |
| ⚛️ | atom | atom | React | | ⚛️ | atom | atom | React |
| | | | |


0 comments on commit 37760c3

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.