Skip to content
Permalink
Browse files

GitBook: [master] 2 pages modified

  • Loading branch information
yedhrab authored and gitbook-bot committed Feb 3, 2020
1 parent b2b6c92 commit 38df0f6a72121a00b35ba9d9597656bb793c8518
Showing with 1 addition and 8 deletions.
  1. +0 −7 kullanim/baglantilar.md
  2. +1 −1 kullanim/yemoji-sozlugu.md
@@ -1,7 +1,5 @@
# 🔗 Bağlantılar # 🔗 Bağlantılar


## 🎌 YEmoji Kullanımları

| 💞 YEmoji | 📝 Açıklama | | 💞 YEmoji | 📝 Açıklama |
| :--- | :--- | | :--- | :--- |
| 👨‍🏫 | Eğitici çalışmalar | | 👨‍🏫 | Eğitici çalışmalar |
@@ -10,11 +8,6 @@
| 📃 | Makaleler | | 📃 | Makaleler |
| ✍ | El yazıları | | ✍ | El yazıları |
| 👨‍🔬 | Test içerikleri | | 👨‍🔬 | Test içerikleri |
| 👪 | Topluluk veya gruplar |


## 🐣 Kullanımı Belirtme


{% hint style="success" %}
🚀 Bu alandaki bağlantılar [YEmoji ~Bağlantılar](https://emoji.yemreak.com/kullanim/baglantilar) yapısına uygundur
{% endhint %}


@@ -21,7 +21,7 @@ description: Emojleri kullanma adına kişiselleştirilmiş notlarımı barınd
🚀 En sorunsuz olanı [Emojipedia](https://emojipedia.org/keyboard/) sitesidir 🚀 En sorunsuz olanı [Emojipedia](https://emojipedia.org/keyboard/) sitesidir
{% endhint %} {% endhint %}


## 🎌 YEmoji Kullanımları \(👨‍🔬\) ## 🎌 YEmoji Kullanımları 👨‍🔬


| Emoji | Anahtar | Aslı | Kullanım Alanı | | Emoji | Anahtar | Aslı | Kullanım Alanı |
| :--- | :--- | :--- | :--- | | :--- | :--- | :--- | :--- |

0 comments on commit 38df0f6

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.