Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
42 lines (25 sloc) 1.78 KB
description
Java'yı android için tahtından eden genç ile nasıl anlaşılır

🎃 Kotlin Notlarım

🙋‍♂️ Hoş Geldin

🤓 Burada kaybolmaman için bilmen gerekenler:

  • Sağ üstteki 🔍 Arama Buton 'unu kullanmayı asla ama asla ihmal etme
    • Konuları veya konuyla alakalı kelimeleri ve terimleri aratabilirsin
  • 📋 İçeriklerin hepsi sol üst köşedeki menünün altındadır
  • 💖 Katkıda Bulunma Rehberi alanından projeye katkıda bulunabilirsin
  • Tüm emojiler 🚀 YEmoji sözlüğüne uygun olarak seçilmektedir

Konuları öğrenmek için ideal yolları araştırdığımız 👨‍🏫 YLearn projesine bakmanda fayda var.

{% hint style="success" %} Her sayfanın en altında bulunan memnuniyet anketi ile gelişime ortak olabilirsin. {% endhint %}

🌟 Popüler İçerikler

{% page-ref page="yazilarim/kotlin-vs-java.md" %}

🌍 Tüm YEmreAk İçerikleri

💖 Destek ve İletişim

Github LinkedIn Website Mail

Patreon

🔏 Lisans

The Apache 2.0 License ©️ Yunus Emre Ak

YEmreAk

You can’t perform that action at this time.