Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
30 lines (19 sloc) 1.05 KB
description
Yunus Emre Ak ~ YEmreAk (@yedhrab) ve destek olanların öğrenme ve öğrenme yolları çalışması

👨‍🏫 Öğrenme Yolları

🙋‍♀️ Hoş Geldin 🙋‍♂️

🤓 Burada kaybolmaman için bilmen gerekenler:

  • Sağ üstteki 🔍 Arama Buton 'unu kullanmayı asla ama asla ihmal etme
    • Konuları veya konuyla alakalı kelimeleri ve terimleri aratabilirsin
  • 📋 İçeriklerin hepsi sol üst köşedeki menünün altındadır
  • 💖 Katkıda Bulunma Rehberi alanından projeye katkıda bulunabilirsin
  • Tüm emojiler 🚀 YEmoji sözlüğüne uygun olarak seçilmektedir

{% hint style="info" %} 🌙 Türkçe Kaynaklar ve 🥽 Yabancı Kaynaklar alanına göz atmayı unutma {% endhint %}

🌍 Tüm YEmreAk İçerikleri

You can’t perform that action at this time.