Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
40 lines (24 sloc) 2.07 KB
description
🌎 Yunus Emre AK ~ YEmreAk'ın (@yedhrab) bilgi dünyasının dijital ortamda vücut bulmuş hali 🚀 Konular: sıfırdan python, türkçe kaynak, veri yapıları, dosya, arayüz, anaconda, ipython, başlangıç

🐍 Python

🙋‍♂️ Hoş Geldin

🤓 Burada kaybolmaman için bilmen gerekenler:

  • Sağ üstteki 🔍 Arama Buton 'unu kullanmayı asla ama asla ihmal etme
    • Konuları veya konuyla alakalı kelimeleri ve terimleri aratabilirsin
    • Arayabileceğin kelimeler: pip, os.path, print, list vs
  • 📋 İçeriklerin hepsi sol üst köşedeki menünün altındadır
  • 💖 Katkıda Bulunma Rehberi alanından projeye katkıda bulunabilirsin
  • Tüm emojiler 🚀 YEmoji sözlüğüne uygun olarak seçilmektedir

{% hint style="success" %} Her sayfanın en altında bulunan memnuniyet anketi ile gelişime ortak olabilirsin. {% endhint %}

📢 Önemli Hususlar

  • Konuları öğrenmek için ideal yolları araştırdığımız 👨‍🏫 YLearn projesine bakmanda fayda var.

{% embed url="https://learn.yemreak.com/icerikler/python" %}

💖 Destek ve İletişim

Github LinkedIn Website Mail​‌

Patreon​‌

🔏 Lisans

The MIT License © Yunus Emre Ak

You can’t perform that action at this time.