Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
40 lines (23 sloc) 1.7 KB
description
Yunus Emre Ak ~ YEmreAk (@yedhrab) 'ın web ve web programlama notları

🌍 Web Notlarım

🙋‍♂️ Hoş Geldin

🤓 Burada kaybolmaman için bilmen gerekenler:

  • Sağ üstteki 🔍 Arama Buton 'unu kullanmayı asla ama asla ihmal etme
    • Konuları veya konuyla alakalı kelimeleri ve terimleri aratabilirsin
  • 📋 İçeriklerin hepsi sol üst köşedeki menünün altındadır
  • 💖 Katkıda Bulunma Rehberi alanından projeye katkıda bulunabilirsin
  • Tüm emojiler 🚀 YEmoji sözlüğüne uygun olarak seçilmektedir

Konuları öğrenmek için ideal yolları araştırdığımız 👨‍🏫 YLearn projesine bakmanda fayda var.

{% hint style="success" %} Her sayfanın en altında bulunan memnuniyet anketi ile gelişime ortak olabilirsin. {% endhint %}

🌍 Tüm YEmreAk İçerikleri

💖 Destek ve İletişim

Github LinkedIn Website Mail

Patreon

🔏 Lisans

The Apache 2.0 License ©️ Yunus Emre Ak

YEmreAk

You can’t perform that action at this time.