Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
110 lines (75 sloc) 3.35 KB
description
Projeye katkı sağlamak isteyenler için bilgilendirme

💖 Katkıda Bulunma Rehberi

💡 İçerik Desteğinde Bulunma veya Fikir Belirtme

Verimli olabilecek yapı tekliflerine ve yapıcı eleştirilere açığız.

 • Tavsiyelerin veya hata tespitlerin varsa 🦋 Issue açabilirsin
 • Yapıcı eleştirileriniz veya fikirleriniz varsa sağ üst köşedeki 🏹 Edit on GitHub alanından fikirlerinizi belirtebilirsiniz

GitHub üzerinden Mastering Markdown sayfasına da bakabilirsin.

{% hint style="warning" %} Formata (markdown'a) uygun şekilde katkıda bulunursanız hoş olur 😊 {% endhint %}

{% page-ref page="programlama-notlari/yardimci-diller/markdown.md" %}

👷‍ Sayfaların Tasarımı ve Notların Tutulma Yapısı

- Genel veya Sektörel Başlık
 - Bilgi verilecek konu veya platform ismi
  - Alt başlık
   - Bilgi 1
   - Bilgi 2
   - Bilgi 3
  - Alt başlık 2
   - ...
  - ...
 - ...
- ...
...

📑 İçerik Yazma Formatı

Başlık ile alakalı bir emoji koyman verimlilik adına çok etkilidir.

 • Windows üzerinde, ❖ Win Ş ile emoji klavyesini açabilirsin
 • Linux için 😎 Emoji Selector eklentisini kullanabilirsin
## 🌟 Başlık

Giriş cümlesi veya alakalı cümle.

- Alaklı maddesel bilgiler
- Bilgi 2

> Varsa ek yorum

<!-- Tablo oluşturman gerekiyorsa -->
| Tablo    | Tablo1           |
| ------------ | --------------------------- |
| `<değişken>` | Tablosal yapı ile örnekleme |

- `<değişken>` Tablo değişkenlerini açıklama
 - Örn: `kod` örneklendirme


<!-- Tek bağlantı varsa -->
> [Kaynak ismi](https://yemreak.com)

<!-- Birden fazla bağlantı varsa -->
> Ek bağlantılar:
>
> - [Link](https://yemreak.com)
> - [Link](https://yemreak.com)
> - [Link](https://yemreak.com)

✍ Çalışma Notları

Markdown hakkında detaylı açıklamalara 📑 Markdown bağlantısından erişebilirsin

 • Her şey dinamik olmalı
 • Önemli notlar ve başlıklar bold
 • Butonlar ve tıklanabilir öğeler button <kbd>button</kbd>
 • Terimler italik _italik_
  • Önce normal yaz, sonrasında ✲ Ctrl + H ile metinleri italik hale dönüştür
 • Kalıplar ve sabit ifadeler ` arasına yazılmalı
 • Kodlar ``` arasına yazılmalı
 • Matematikler (latex) $latex$ $$latex$$ (gitbook) veya $latex$ (github)

{% page-ref page="programlama-notlari/yardimci-diller/markdown.md" %}

🏃‍ Online Ortamda Projeye Hızlıca Katkıda Bulunma

GitHub projelerini clone yapıp, internet kotanı harcamak yerine, web üzerinden katkıda bulunabilirsin.

 • Katkı sağlama işlemi GitHub hesabı gerektirir.
 • Güncel bilgiler için 🌍 GitHub Web yazıma bakabilirsin

{% page-ref page="proje-yoenetimi/github/github-web.md" %}

👨‍💻 Geliştirici Notları

📃 Alt Sayfa Bağlantılarının Güncellenmesi

Güncelleme işlemleri için gereksinimler

 • pip install ypackage ile ypackage kurulumu
 • .ysubmodules dosyası
 • ygitbookintegration . -u komutu
You can’t perform that action at this time.