Kaavoituksen kansallinen tietomalli
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
codelists
docs
uml
xmlschema
.gitignore
README.md

README.md

Kaavoituksen kansallinen tietomalli

Maankäyttöpäätökset-logo

Tässä hakemistossa ylläpidetään kehittyvää digitaalisen kaavoituksen kansallinen tietomallia. Tietomallin laatimisen lähtökohtana ovat olleet asemakaavoituksen tarpeet, mutta se on tarkoitus olla sovellettavissa myös muuntasoisen kaavoituksen tarpeisiin määrittelemällä ja valitsemalla käyttöön sopivat koodilistat.

Kaavoituksen kansallisen tietomallin määrittelytyö on osa Paikkatietoalusta-hankkeen Maankäyttöpäätökset-osahanketta, ja sen ensimmäisen version määrittely toteutetaan osahankkeeseen sisältyvän Kuntapilotti-projektin yhteydessä.

Maankäyttöpäätökset-hanke edistää alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän eli kaavoitusjärjestelmän digitalisaatiota. Hankkeessa tuotetaan muun muassa määritelmä tietomallipohjaiselle asemakaavalle ja rajapintajakelulle sekä tutkitaan erilaisten digitaalisten lähtötietoaineistojen käyttömahdollisuuksia digikaavan laatimisessa. Tavoitteena on auttaa erikokoisia kuntia kaavoituksen digiloikan ottamisessa.

Maankäyttöpäätökset-hanke kytkeytyy keskeisesti ympäristöministeriön maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukseen. Hanketta koordinoi ympäristöministeriö, ja sitä toteutetaan yhdessä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.

UML-tietomalli

Kaavatietomallin UML-malli on saatavilla sekä Enterprise Architect -muodossa että HTML-raporttina. Tietomallin on laadittu Enterprise Architect -sovelluksella (versio 13), ja se pohjautuu osittain yleiseen INSPIRE-tietomalliin, joka on julkaistu INSPIRE Data Specifications-sivustolla.