Skip to content
Quản lý thực tập cho sinh viên
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.idea
Design document
RunCMD
app
bootstrap
config
database
files
public
resources
storage
tests
.env.example
.gitattributes
.gitignore
.htaccess
LICENSE
artisan
composer.json
composer.lock
gulpfile.js
index.php
package.json
phpunit.xml
readme.md
server.php
web.config

readme.md

Students manager

Students manager là một ứng dụng web phất triển trên framework laravel 5.4. đây là một ứng dụng giúp cho việc chấm điểm rèn luyện của sinh viên đơn giản và hiệu quả hơn.

thông tin

 • môn: Dự Án

 • giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Ngọc Hùng

 • trường: ĐH Công Nghệ - ĐHQGHN

 • học kỳ: Kỳ 2 năm học 2016 - 2017

Nhóm phát triển

danh sách thành viên :

stt thành viên lớp vai trò ghi chú
1 Nguyễn Như Vương K58-CC DEV -------------
2 Lô Thanh Tùng K58-CC DEV -------------
2 Đặng Danh Phương K58-CC DEV -------------
2 Nguyễn Thanh Tùng K58-CC DEV -------------

các chức năng

mô tả hệ thống

hệ thống xây dựng trên mô hình MVC , dựa theo kiến trúc của framework laravel 5.4. ngoài ra còn sử dụng một số middleware như validate, authenticate để thực hiện các yêu cầu tiền xứ lý và xác thực người dùng.

Yêu cầu phi chức năng

1. giao diện

 • sử dụng bootstrap và jquery.
 • giao diện sáng, thân thiện.

2. Bảo mật

 • mật khẩu người dùng được mã hóa
 • các tác vụ yêu cầu xác thực, được các thực phiên đăng nhập trước khi thực hiện

3. data validate

 • tất cả data gửi lên đều phải qua modul validate để kiểm tra

5. REST API

 • bên cạnh nhưng api trả về view thông thường hệ thống được thiết kế thêm một số chức năng theo cơ chế REST để tăng hiệu năng và trải nghiêm người dùng. mọi api trả về json đểu thiết kết để trả về cùng một cấu trúc kết qủa gồm status: tráng thái kết qủa, message: thông báo kèm theo và data: nội dung kết qủa.

4. xứ lý ngoại lệ

 • hệ thống thêm chức năng trả về thông báo lỗi dưới dạng json text.

Hướng Dẫn:

1. cài đặt

 • clone repo về thư mục gốc của apache (có thể là www hoặc htdocs) bằng lệnh:
git clone https://github.com/minhvuonguet/studentsManager.git
 • để tải các dependencies chạy lệnh:

  • trên linux và macos: sudo composer install
  • trên windows: composer install
 • trên linux và macos bạn phải cấp quền ghi cho các thư mục:
  Storage, resources , public/uploads/profile_img, public/uploads/admin_img ,và bootstrap

 • tạo cơ sở dữ liệu (csld) mới tên là "students".

 • chỉnh sửa lại cấu hình trong file "config/database.php":

  • 'host' => env('DB_HOST', '127.0.0.1'),
  • 'port': cổng mysql
  • 'database': tên csld vừa tạo (students).
  • 'username': username của bạn trên CSDL (default là root)
  • 'password': password của bạn trên CSDL (default là '' )
 • khởi tại csql bằng lệnh: php artisan migrate

 • tại dữ liệu mẫu bằng lệnh: php artisan db:seed

 • trên trình duyệt gõ đường dẫn: localhost/Employee-Director

 • Update csdl bằng cách:

vào phpmyadmin ->

server:127.0.0.1 ->

sql ->

DROP DATABASE students;

CREATE DATABASE students;

-> GO

php artisan migrate

php artisan db:seed

2. đăng nhập

tài khoản admin mặc định: admin1
mát khẩu admin mặc định: admin1

demo tài khoản phòng CTSV: *** phongctsv*** mật khẩu: phongctsv

demo tài khoản văn phòng khoa: *** vanphongkhoa*** mật khẩu: vanphongkhoa

demo tài khoản phòng CTSV: *** vanphongdoan*** mật khẩu: vanphongdoan

demo tài khoản Sinh Viên: *** students1 *** mật khẩu: students1

licence

đây vẫn là một sản phẩm đang trong qúa trình phát triển, một số chức năng vẫn còn thiếu sót, với mục đích phi lợi nhuận và phi thương mại mọi cá nhân tổ chức đều có toàn quền sử dụng mã nguồn này cho mục đích học tập và nghên cứu.

chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào liên quan đến sản phầm này cho mọi mục đích ngoài học tập nghiên cứu.

liên hệ

mọi thắc mắc, góp ý xin gửi về theo địa chỉ minhvuonguet@gmail.com
hoặc đặt câu hỏi trong phần github issues.

chúng tôi rất sẵn lòng giải đáp.

You can’t perform that action at this time.