Skip to content
Ruisbestendige muziekherkenning | PWS Bas van den Boom 2018-2019
Python Tcl C C++ TeX JavaScript Other
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.idea
Screenshots
database
files
fingerprinting
matching
server
tests
venv
README.md
SONIQ - github versie.docx
SONIQ.sql
config.py
main.py
setup.py

README.md

SONIQ

Profielwerkstuk Bas van den Boom - VWO6 - Commanderij College 2018-2019

Muziekherkenningssoftware met ruisbestendigheid.

Benodigdheden:

  • MySQL server
  • Python 2.7.x
  • Een snelle computer als je graag korte wachttijden hebt

Instructies:

  1. Download deze repository
  2. Voer setup.py uit om alle missende dependencies te installeren
  3. Voer de juiste instellingen in in config.py
  4. Voer main.py uit

App

Bij deze software hoort ook een Android app, deze kun je hier vinden: https://github.com/Z3r0byte/SONIQ-app


Dit profielwerkstuk is geschreven voor het vak Natuurkunde in opdracht van het Commanderij College. In deze repository vind je ook het verslag zelf. Wees slim en plaggieer niet. Dit project gebruiken als basis voor een eigen verslag mag, maar overleg dit wel eerst met je begeleider om moeilijkheden achteraf te voorkomen.

You can’t perform that action at this time.