No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Pull request Compare This branch is 2 commits ahead of cmda-minor-web:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
static
README.md
app.js
index.html
package-lock.json
package.json

README.md

project1-Quick-Hack-Prototype

Mijn project is een quiz dat gebruik maakt van data uit wikidata. De gebruiker kan een quiz doen waarbij zij de schilders moeten raden die een schilderij hebben geschilderd. Deze schilders zijn allemaal geboren in Amsterdam.

Link naar het project