Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Support uurrooster #307

Closed
Frederik-Baetens opened this issue Jun 25, 2019 · 4 comments

Comments

@Frederik-Baetens
Copy link

commented Jun 25, 2019

Zijn jullie van plan om opnieuw het uurrooster in de app te ondersteunen?

@niknetniko

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Jun 26, 2019

Op dit moment zijn daar geen concrete plannen voor, aangezien Ufora zelf een eigen app heeft en die app ondersteuning heeft voor het lessenrooster. Het lijkt ons niet zo nuttig om die functionaliteit dubbel aan te bieden.

@Frederik-Baetens

This comment has been minimized.

Copy link
Author

commented Jun 26, 2019

Is dat een echte androidapp of gewoon een webapp? Ik vind de app op het eerste zicht niet in de play store.

@niknetniko

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Jun 26, 2019

Het gaat om deze app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.d2l.brightspace.student.android&hl=nl

Brightspace is de naam van het systeem waarvan Ufora gebruik maakt. Voor meer informatie (ook voor bv. iOS) verwijs ik graag naar onze helppagina: https://hydra.ugent.be/help/minerva.html, waar hopelijk de meeste vragen beantwoord zijn.

@niknetniko

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Jun 26, 2019

Ik wou ook nog even melden dat de UGent misschien volgend jaar de lessenroosters overbrengt naar Office365, maar dat moet bekeken worden als het zo ver is.

@niknetniko niknetniko closed this Jun 26, 2019

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
2 participants
You can’t perform that action at this time.