Home financial app made in Angular
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
e2e
src
.angular-cli.json
.editorconfig
.gitignore
README.md
karma.conf.js
package-lock.json
package.json
protractor.conf.js
server.js
sudo
tsconfig.json
tslint.json

README.md

Homewallet

//PL Aplikacja do śledzenia wydatków pisana jako praca inżynierska. Stworzona w Angularze 5.0. Potrzebuje REST API to działania, które można znaleźć tutaj: https://github.com/Zorzin/HomeWallet_API

//ENG Home financial app made for engineer thesis. Made in Angular 5.0. Need REST API to work, you can find it here: https://github.com/Zorzin/HomeWallet_API

Functionalities

//PL Główne funkcjonalności:

 • Tworzenie rachunku
 • Tworzenia rachunku cyklicznego
 • Dodawanie planu wydatków
 • Tworzenie sklepów, produktów, kategorii
 • Zarządzanie kontem, m.in. zmiana motywu strony, zmiana języka, zmiana waluty
 • Przeglądanie statystyk dla wszystkich danych

//ENG Main functionalities:

 • Creating receipt
 • Creating cyclical receipt
 • Adding expenses plan
 • Creating shops, products, categories
 • Account management: changing site theme, langugage, currency
 • Viewing statistics for every data

Development server

Run ng serve for a dev server. Navigate to http://localhost:4200/. The app will automatically reload if you change any of the source files.

Build

Run ng build to build the project. The build artifacts will be stored in the dist/ directory. Use the -prod flag for a production build.