playframework demonstration
Java
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
conf
public
test
.gitignore
readme.markdown

readme.markdown

Tic Tec Toe demo application

This is a play! framework demo application, written during a 3 hour live coding session at the Webstep Tic Tec Toe event 20th october 2011. Check out the demo here

Veiledning

Før du kjører "play run" kommandoen for første gang, må du kjøre "play dependencies" kommandoen.

Endringer

Jeg har gjort et par endringer, i forhold til den originale kode.

  • Jeg har rettet feilen med dropdown listen, hvor der velges språk. Den blev ved å hoppe tilbake på 'English'. Jeg hadde satt fnutter (') runt om play.i18n.Lang.get() metodekaldet. Derfor blev det behandlet som en tekststreng.
  • Jeg har oversatt resten av applikasjonen.
  • Jeg har tilføyet links til brukerlisten og 'secret stuff' siden, på forsiden.