React Native Firebase Push Örneği
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
android
ios
.babelrc
.buckconfig
.flowconfig
.gitattributes
.gitignore
.watchmanconfig
App.js
LICENSE
README.md
app.json
index.js
package.json
yarn.lock

README.md

React Firebase Push App

Bu uygulama react native üzerine FCM pluginin kurulumuş bir örnek uygulamadır.

Doküman

Doküman ve açıklamalarının tamamını avarekodcu.com/konu/41 adresinden edinebilirsiniz.

Kurulum

iOS için GoogleService-Info.plist dosyasını ios/ dizinine eklemelisiniz.

Android için google-services.json dosyasını android/app/ dizinine eklemelisiniz.

iOS

$ react-native run-ios

Android

$ react-native run-android

Lisans

Bu proje MIT lisansına sahiptir. Avare Kodcu © 2018