Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 7ca4e2f86e
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

112 lines (77 sloc) 2.916 kb
msgid ""
msgstr ""
"Last-Translator: Martin Steghöfer <martin@steghoefer.de>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
msgid "go up"
msgstr "puja amunt"
# zone names
msgid "Africa"
msgstr "Àfrica"
msgid "Asia"
msgstr "Àsia"
msgid "North America"
msgstr "Amèrica del Nord"
msgid "South America"
msgstr "Amèrica del Sud"
msgid "Global"
msgstr "Global"
msgid "All Pool Servers"
msgstr "Tots els servidors del Pool"
# navigation
msgid "Translations"
msgstr "Traduccions"
# mailinglists.html
msgid "NTP Pool mailing lists"
msgstr "Llista de correu del NTP Pool"
msgid "subscribe"
msgstr "apuntar-s'hi"
msgid "archive"
msgstr "arxiu"
msgid "Announcement list"
msgstr "Llista d'avisos"
msgid "Discussion list"
msgstr "Llista de discussions"
msgid "Development list"
msgstr "Llista de desenvolupament"
msgid "announcement_list_description"
msgstr "Llista d'avisos de notícias del NTP Pool amb una freqüencia molt, molt baixa. Tots els administradors de servidors hi haurien d'estar apuntats."
msgid "discussion_list_description"
msgstr "Administradors de servidors (i usuaris) que volen estar més involucrat es poden apuntar a la llista de discussions. Naturalment, discussions sobre el servei ntp en general s'haurien de fer en el grup de Usenet %1 (també disponible a través de <a href=\"%2\">Google Groups</a>)."
msgid "development_list_description"
msgstr "Discussions més tècniques (i pragmàtiques) sobre el desenvolupament en curs del <a href=\"%1\">ntp pool code</a> i <a href=\"%2\">pgeodns</a> es fan en la llista <i>timekeepers-dev</i>."
# tpl/server.html
msgid "Back to the front page"
msgstr "Torneu a la pàgina principal"
msgid "Find"
msgstr "Cerca"
msgid "Stats for %1"
msgstr "Estadístiques sobre %1"
msgid "Not active in the pool, monitoring only"
msgstr "No actiu al pool, només vigilat"
msgid "Zones:"
msgstr "Zones:"
msgid "This server is <span class="deletion">scheduled for deletion</span> on %1."
msgstr "Aquest servidor està <span class="deletion">marcat per esborrar-se</span> el %1."
msgid "Current score: %1 (only servers with a score higher than %2 are used in the pool)"
msgstr "Puntuació actual: %1 (només servidors amb una puntuació de %2 o més s'utilitzen en el pool)"
msgid "What do the graphs mean?"
msgstr "Que volen dir els gràfics?"
msgid "CSV log"
msgstr "Diari en format CSV"
# tpl/navigation_sidebar.html
msgid "News"
msgstr "Notícies"
msgid "How do I <i>use</i> pool.ntp.org?"
msgstr "Com <i>faig servir</i> pool.ntp.org?"
msgid "How do I <i>join</i> pool.ntp.org?"
msgstr "Com <i>m'apunto</i> a pool.ntp.org?"
msgid "Information for vendors"
msgstr "Informació per a venedors"
msgid "The mailing lists"
msgstr "La llista de correu"
msgid "Additional links"
msgstr "Enllaços adicionals"
msgid "Can you translate?"
msgstr "Pots traduir?"
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.